Nauka

Jak uczymy

Jak oceniamy

Specjalizacje

Języki

Jak uczymy

Wawerska Realna to szkoła...

bez dzwonków

Wawerska Szkoła Realna to szkoła bez dzwonków, gdzie zajęcia trwają  od 45/90 minut, po całe bloki tematyczno-warsztatowe. Jest to miejsce gdzie staramy się przełamywać  zbędne bariery tj. mówimy do siebie na ty, wzajemnie się słuchamy i szanujemy swoje potrzeby. Chcemy być dla siebie dostępni, więc staramy się wspólnie cieszyć przestrzenią  i  nie dzielić jej na sektory  uczniowskie, nauczycielskie czy dla rodziców. Wawerska realna to miejsce gdzie chcemy, żeby nam było wygodnie i żeby niczego nam  nie brakowało. Potrzebujemy mieć miejsca relaksu i skupienia, miejsca do pracy i twórczego tworzenia.  Dlatego ostateczne projektowanie przestrzeni w środku i wokół szkoły pozostawiamy jej społeczności i dajemy sobie dużo czasu na  rozpoznanie naszych potrzeb.

ekologiczna

Wawerska Szkoła Reala to szkoła ekologiczna. Nie tylko uczmy ekologii, ale nią żyjemy. Chcemy na co dzień podejmować świadome decyzje mając na uwadze skutki środowiskowe. Eliminujemy ze szkoły plastik, szukamy wtórnego wykorzystani surowców i nadania drugiego życia wszystkiemu, co na to jeszcze zasługuje. W naszej realnej będziemy uczyć się  nie tylko jak rzeczy powstają, ale jak je samemu stworzyć. Będziemy więc wbijać gwoździe, szyć i programować (bez podziału na zadania męskie i damskie).

demokratyczna

Wawerska realna jest szkołą demokratyczną. Wszyscy tworzący społeczność szkolną są zachęcani do otwartego i jasnego wyrażania swojego zdania i potrzeb. Decyzje o naszym funkcjonowaniu podejmowane są  w duchu tolerancji, sprawiedliwości, respektowania prawa, empatii i szacunku dla innych. Podstawą funkcjonowania szkoły jest konstytucja, a większość decyzji o zasadach obowiązujących w szkole zapada na wiecach nauczycieli i młodzieży. Jest to szkoła w której rządzą uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Jak oceniamy

W naszej szkole ocena cyfrowa jest jedynie na koniec roku na świadectwie. W trakcie bieżącej nauki nie stawiamy ani piątek ani jedynek. Postępy w nauce czy obszary do większej pracy i uzupełnienia można śledzić dzięki ocenianiu opisowemu.

W klasie drugiej, trzeciej i czwartej do opisowej oceny bieżącej możliwe jest podawanie wyników pomiaru wiedzy (np. sprawdzianu) w procentach lub ułamkach.

Specjalizacje

Uczeń w drugiej klasie wybiera dodatkowo specjalizację.

Założeniem szkoły jest współpraca specjalizacji na wzór przedsiębiorstwa realizującego jeden określony cel, przy pomocy różnych komórek organizacyjnych - ekologia, media i informatyka.

Specjalizacje nawiązują do wybranych przez ucznia rozszerzeń i pozwalają na dodatkowe pogłębienie wiedzy. Są zgodne z zainteresowaniami ucznia. Pomagają mu wybrać przyszły zawód (jednym z elementów programu specjalizacyjnego jest poznanie zawodów związanych ze specjalizacją).

Specjalizacje realizowane są w oparciu o autorski program WSR i listę kompetencji przygotowanych przez zespół nauczycieli i konsultantów.

Zajęcia specjalizacyjne obejmują wykłady, warsztaty, projekty, wyjścia, prace/projekty w terenie, wizyty w firmach i instytucjach, praktyki. Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z danego tematu specjalizacyjnego i przez opiekuna specjalizacji. Wybrane zajęcia i warsztaty (jak np. media) prowadzone są wspólnie dla trzech specjalizacji.

Opiekun specjalizacji opiekuje się uczniami, koordynuje spotkania z fachowcami, projekty i zaliczenia. Opiekun pomaga też uczniom prowadzić portfolio specjalizacji i organizuje jej obronę.

W czwartej klasie, na zakończenie szkoły, uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia  specjalizacji WSR wraz z kompetencjami jakie nabyli.

Kierunek Eko Realna 100px

Eko i biznes

Kierunek ekologiczno-biznesowy

Biznes - mikroekonomia, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, zrównoważony rozwój, CSR, angielski w biznesie i
Ekologia - zielona transformacja, ekologiczny aspekt IV rewolucji technologicznej

Kierunek Cyfrowa Realna 100px

Cyfrowa i AI

To kierunek poświęcony różnorodnym dziedzinom informatyki (relacyjne bazy danych, algorytmy, grafika, programowanie komputerowe), z mocną bazą matematyczną. Uczniowie i uczennice zdobędą podstawową umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych i multimedialnych. Posiądą także wiedzę o najnowszych kierunkach rozwoju oraz sztucznej inteligencji.

Kierunek Medialna Realna 100px

Media i kultura

Komunikacja i szeroko rozumiane dziennikarstwo to główne składowe specjalizacji medialnej. Na tym kierunku uczniowie i uczennice będą redagować, składać i publikować treści, nauczą się też jak za pomocą programów graficznych je efektownie zaprezentować. Poznają takie zjawiska jak "szum medialny" czy „fake news”. Rozwinięciem jest kultura - teatr, sztuka, kino,

Wszyscy uczniowie, oprócz podstawowych oraz kierunkowych przedmiotów, mają również zajęcia z przedsiębiorczości i rozszerzonej informatyki oraz dodatkowo – z zarządzania projektami i czasem oraz z prezentacji.

Rozszerzenia w WSR

Uczeń może wybrać dowolną kombinację dwóch rozszerzeń jaka go interesuje, od drugiej klasy.

Rozszerzenia to przedmioty, z których uczeń będzie miał więcej godzin i które docelowo planuje zdawać na maturze. Rozszerzone mogą więc być tylko przedmioty maturalne.

Rozszerzenia są realizowane z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot w szkole.

Specjalizacje

Uczeń w drugiej klasie wybiera dodatkowo specjalizację.

Założeniem szkoły jest współpraca specjalizacji na wzór przedsiębiorstwa realizującego jeden określony cel, przy pomocy różnych komórek organizacyjnych - ekologia, media i informatyka.

Specjalizacje nawiązują do wybranych przez ucznia rozszerzeń i pozwalają na dodatkowe pogłębienie wiedzy. Są zgodne z zainteresowaniami ucznia. Pomagają mu wybrać przyszły zawód (jednym z elementów programu specjalizacyjnego jest poznanie zawodów związanych ze specjalizacją).

Specjalizacje realizowane są w oparciu o autorski program WSR i listę kompetencji przygotowanych przez zespół nauczycieli i konsultantów.

Zajęcia specjalizacyjne obejmują wykłady, warsztaty, projekty, wyjścia, prace/projekty w terenie, wizyty w firmach i instytucjach, praktyki. Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z danego tematu specjalizacyjnego i przez opiekuna specjalizacji. Wybrane zajęcia i warsztaty (jak np. media) prowadzone są wspólnie dla trzech specjalizacji.

Opiekun specjalizacji opiekuje się uczniami, koordynuje spotkania z fachowcami, projekty i zaliczenia. Opiekun pomaga też uczniom prowadzić portfolio specjalizacji i organizuje jej obronę.

W czwartej klasie, na zakończenie szkoły, uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia  specjalizacji WSR wraz z kompetencjami jakie nabyli.

Kierunek Eko Realna 100px

Eko-Realna

Kierunek środowiskowo-ekologiczny. Jest to ekologia oparta o dwa filary – ja i ekologia (ekologia życia – slowfood i dietetyka, segregacja śmieci) oraz ekologia i środowisko (eko-ekonomia, technologie wspierające dbanie o środowisko – energia odnawialna, biodegradowalność).

Kierunek Eko Realna
Kierunek Cyfrowa Realna 100px

Cyfrowa-Realna

To kierunek poświęcony różnorodnym dziedzinom informatyki (relacyjne bazy danych, algorytmy, grafika, programowanie komputerowe), z mocną bazą matematyczną. Uczniowie i uczennice zdobędą podstawową umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych i multimedialnych. Posiądą także wiedzę o najnowszych kierunkach rozwoju i zastosowaniu technik w biznesie.

Kierunek Cyfrowa Realna
Kierunek Medialna Realna 100px

Medialna-Realna

Komunikacja i szeroko rozumiane dziennikarstwo to główne składowe kierunku medialnego. Na tym kierunku uczniowie i uczennice będą redagować, składać i publikować treści, nauczą się też jak za pomocą programów graficznych je efektownie zaprezentować. Dowiedzą jak skutecznie wykorzystać dostępne kanały informacji (w tym nowe media). Poznają takie zjawiska jak "szum medialny" czy „fake news”.

Kierunek Medialna Realna

Wszyscy uczniowie, oprócz podstawowych oraz kierunkowych przedmiotów, mają również zajęcia z przedsiębiorczości i rozszerzonej informatyki oraz dodatkowo – z zarządzania projektami i czasem oraz z prezentacji.

Rozszerzenia w WSR

Uczeń może wybrać dowolną kombinację dwóch rozszerzeń jaka go interesuje, od drugiej klasy.

Rozszerzenia to przedmioty, z których uczeń będzie miał więcej godzin i które docelowo planuje zdawać na maturze. Rozszerzone mogą więc być tylko przedmioty maturalne.

Rozszerzenia są realizowane z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot w szkole.

Języki

Języki to kluczowa kompetencja XXI wieku. Chcemy, aby na koniec liceum nasi uczniowie posługiwali się biegle przynajmniej dwoma europejskimi językami obcymi.

Jak uczymy

Języków uczymy metodą komunikatywną tj.: kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Pokazujemy praktyczny wymiar języków, dzięki znajomości których mamy szerszy dostęp do wiedzy i dorobku innych krajów. Chcemy, aby język był źródłem inspiracji i rozwoju zainteresowań i wzmocnieniem przyszłych specjalizacji.

Równolegle doskonalimy cztery umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Tworzymy środowisko nauki języka obcego podobne do środowiska naturalnego, gdzie od najniższego poziomu motywujemy uczniów do komunikacji w języku obcym (choćby w pojedynczych słowach).

Nauka w naszej szkole to total immersion, czyli pełne zanurzenie w język, które ma na celu przełamanie bariery w mówieniu.

Przygotowujemy uczniów do międzynarodowych certyfikatów uznawanych przez instytucje edukacyjne, pracodawców, rządy, władze imigracyjne, organizacje zawodowe.

Poprzez lekcje języków obcych i przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów rozwijamy takie umiejętności jak umiejętność analitycznego myślenia, prezentacji, brainstromingu, i lifelong skills oraz kompetencje międzykulturowe.

Jak wygląda lekcja języka obcego

Celem lekcji jest zaangażowanie i zainteresowanie ucznia oraz wzbudzenie w nim motywacji do nauki języków. Uczniowie przychodzą z różnymi doświadczeniami językowymi. Chcemy im pokazać, że nauka języków to przyjemność, a języki dają nam wgląd w inne światy i kultury. Nawiązujemy do tematów znanych i istotnych dla naszych uczniów. Jesteśmy wrażliwi na oczekiwania i zainteresowania uczniów, po to aby angażować ich w lekcje emocjonalnie.

Na lekcjach wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne: materiały różnych wydawnictw, materiały prasowe, techniki video, piosenki. Korzystamy z TED TALKów, które są cennym źródłem wiedzy, inspiracji i rozwoju nie tylko językowego.

Pracujemy  metodą projektową. W centrum zainteresowania i aktywności jest uczeń. Rolą nauczyciela jest moderowanie procesu uczenia i dostarczanie uczniowi coraz to nowych metod skutecznego uczenia się. Uczniowie pracują w parach i w grupach ucząc cię nie tylko od nauczyciela, ale też od siebie wzajemnie.

Zajęcia prowadzone są w 90-100% procentach w języku obcym. Język ojczysty wykorzystywany jest jedynie do tłumaczenia pojęć abstrakcyjnych lub zawiłości gramatycznych. 

Uczenie ma się odbywać na lekcjach poprzez żywy i intensywny kontakt z językiem. Stawiamy na ciągłe powracanie do zrealizowanych struktur poprzez ukazywanie ich w nowych kontekstach.

W wyższych klasach wprowadzamy elementy języka pracy i biznesu.

Wprowadzamy elementy gry i zabawy. Aktywności językowe odzwierciedlają rzeczywiste  sytuacje komunikacyjne.

Bardzo cenne jest nawiązywanie do kultury i realiów krajów, których języków uczniowie się uczą. Uczymy przez to wrażliwości na odmienność.

Gramatykę traktujemy jako środek do osiągnięcia celu, jakim jest porozumienie się. Ucząc gramatyki wychodzimy od potrzeby komunikacyjnej, a dopiero  potem przechodzimy do sytemu językowego.

Angielski

Nauczany jest w naszej szkole w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo,  w małych grupach, których podział zastanie dokonany na podstawie  testów kompetencji językowych (placement test) z czterech sprawności: mówienia, czytania, pisania i słuchania.

Ponieważ uczniowie przychodzą do liceum z podstawową lub dobrą znajomością języka angielskiego, naszym celem jest dalszy jego rozwój i potwierdzenie umiejętności językowych zewnętrznymi certyfikatami umożliwiającymi podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach. W zależności od potrzeb uczniów, umożliwiamy przygotowanie i podchodzenie do testu IELTS, egzaminów Cambridge English B2 First lub C1 Advanced. Wszystkie wymienione międzynarodowe certyfikaty mają światową uznawalność i są honorowane przez zagraniczne uczelnie, instytucje i pracodawców.  

Niemiecki PLUS / Hiszpański PLUS

Nauczany jest w naszej szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Zakładamy, że do jednej grupy dołączą uczniowie, którzy już mieli kontakt z językiem i osoby zupełnie początkujące. Pierwsze pół roku nauki poświęcimy na intensywną powtórkę  i zaktywizowanie pozyskanej w szkle podstawowej  wiedzy w komunikacji, Kolejne semestry będą miały na celu rozwój językowy.

Celem nauczania jest doprowadzenie  w ciągu czterech lat uczniów od  poziomu A1 do B2/C1 oraz zakończenie toku nauczania uznawanym certyfikatem językowym (Deutsches Sprachdiplom – j.niemiecki, DELE – język hiszpański).

Możliwość będzie również nauki języka niemieckiego lub hiszpańskiego w podstawowym zakresie, w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Kontakt

Logo WSR Kontakt

e-mail
sekretariat@realna.waw.pl

Dyrektorka szkoły
Aleksandra Drozd,  tel. 691 354 820

Adres szkoły
ul. Małowiejska 31,  04-962 Warszawa
(Wawer-Falenica)

Stworzone z    przez